Iš Kolyma.lt Wiki.
(Nukreipta iš LPKB „Kolyma“)
Peršokti į: navigacija, paiešką
LPKB Kolyma logo.png
Duomenys apie organizaciją
Pilnas pavadinimas Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“
Tipas asociacija
Įmonės kodas 290764220
Įkurta 1992-07-30
Vadovas Valentinas Padriezas
Adresas Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, LT-49385
Tel. nr. +370 6987 0822 (pirmininko)
Sąskaita LT40 7300 0101 1641 2916
Banko BIC HABALT22 (Swedbank)
Skyriai nėra
Narių skaičius 99 (2019-06-15)
Ofic. kalbos lietuvių
Svetainė kolyma.lt

Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“ – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Iš pradžių bendrija veikė kaip Lietuvos politinių kalinių sąjungos skyrius, tačiau pastarosios įstatuose panaikinus skyrius, „Kolyma“ buvo pertvarkyta į savarankišką organizaciją.

Bendrija jungia politinius kalinius, kalėjusius Rusijos „Dalstroj“ sistemos lageriuose, taip pat jų šeimos narius ir artimuosius.

Veiklos tikslai

 1. vadovaujantis krikščioniškojo bendradarbiavimo nuostatomis, aktyviai dirbti Lietuvos ir jos žmonių labui, ugdyti dvasingumą ir dalyvauti veikloje išsaugant ir įtvirtinant Lietuvos valstybingumą;
 2. rinkti žinias apie gyvus ir mirusius (žuvusius, nužudytus) politinius kalinius, ypač kalėjusius Kolymoje ir kituose „Dalstroj“ sistemos lageriuose, apie rezistenciją lageriuose, lagerių buitį ir gyvenimą išleidus iš lagerių, siekiant sudaryti Kolymos lietuvių politinių kalinių rezistencijos ir kalinimo istoriją. Dalyvauti ekspedicijose, išaiškinant kalinių laidojimo vietas, prisidėti prie kapų tvarkymo ir atminties įamžinimo, leisti atsiminimų knygas ir kitus leidinius;
 3. skatinti bendrijos narių tarpusavio bendradarbiavimą ir brolišką solidarumą tęsiant Kolymoje išvystytas bendradarbiavimo tradicijas, ginti žmogaus ir Lietuvos piliečių teises, priešintis bet kokiam autoritarizmo pasireiškimui, įtakoti jaunąją kartą patriotizmo, tautiškumo, dorovės ir demokratijos dvasia;
 4. atstovauti Kolymoje ir Rusijos „Dalstroj“ konclagerių sistemoje kalėjusių politinių kalinių, jų šeimos narių ir artimųjų interesams, teikti moralinę ir materialinę pagalbą nelaimės ištiktiems ir ypač sunkiai gyvenantiems bendrijos nariams;
 5. sekti politinius įvykius Lietuvoje ir reikšti kolegialią nuomonę aktualiais valstybės gyvenimo klausimais;
 6. remti kovą prieš korupciją, ekonominius ir politinius nusikaltimus, prieš mafijos struktūrų grėsmę Lietuvos valstybingumui;
 7. bendradarbiauti su panašius tikslus turinčiomis visuomeninėmis ar politinėmis organizacijomis, kurių veikla neprieštarauja bendrijos įstatams.

Valdymo organai

Bendrijos valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Bendrijos pirmininkas.

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas (VNS) yra aukščiausias bendrijos valdymo organas. Jis vyksta kasmet bendrijos suvažiavimo metu. Sprendžiamojo balso teisę susirinkime turi visi bendrijos nariai. VNS atlieka šias funkcijas:

 • nustato pagrindines veiklos kryptis;
 • keičia bendrijos įstatus, spredžia dėl bendrijos pertvarkymo ar likvidavimo;
 • renka ir atšaukia bendrijos valdybos narius ir nustato jų skaičių;
 • priima naujus narius;
 • nustato stojamuosius ir narių mokesčius;
 • tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
 • sprendžia dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

Valdyba

Valdybą 3 metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Valdyba vykdo šias funkcijas:

 • praktiškai organizuoja bendrijos veiklą ir jos tikslų įgyvendinimą;
 • šaukia Visuotinius narių susirinkimus (VNS), rengia jų darbotvarkes;
 • organizuoja VNS sprendimų vykdymą;
 • tvarko narių apskaitą, sudaro jų sąrašus, teikia VNS naujų narių kandidatūras;
 • esant reikalui sudaro komisijas ir samdo darbuotojus bendrijos tikslų įgyvendinimui;
 • disponuoja bendrijos lėšomis bei turtu.

Nuo 2019-06-15 Valdyboje yra 7 nariai:

Bendrijos pirmininkas

Bendrijos pirmininkas kartu yra ir Valdybos pirmininkas; jį renka kiekviena naujai išrinkta Valdyba. Bendrijos pirmininkas:

 • koordinuoja valdybos darbą, pirmininkauja jos posėdžiams;
 • atstovauja bendrijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius;
 • atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui už Valdybos darbą.

Suvažiavimai

Kiekvienų metų birželio mėnesį - pirmąjį šeštadienį po birželio 14 d. bendrija rengia politinių kalinių, kalėjusių „Dalstrojaus“ lageriuose, suvažiavimus Rumšiškių kultūros centre. Suvažiavimai vyko:

Pirmininkai

Bendrijos dokumentai

Bendrija žiniasklaidoje

Bendrija socialiniuose tinkluose

Papildoma informacija