Iš Kolyma.lt Wiki.
(Nukreipta iš Gulagas)
Peršokti į: navigacija, paiešką

Gulag – santrumpa nuo Glavnojė Upravlenijė Lagerei (Vyriausioji lagerių valdyba, rus. ГУЛАГ – Главное Управление Лагерей). Stalino laikų Rusijos (SSRS) valdžios represinė institucija, kurios administracinėje žinioje[1] buvo visi priverstinio darbo lageriai.

Valdyba buvo oficialiai įkurta 1930-04-25 ir panaikinta 1960-01-13.

Žodis „Gulagas“ plačiai paplito rusų rašytojui Aleksandrui Solženycinui išleidus knygą „Gulago archipelagas“ (rus. Архипелаг Гулаг).

Svarbesnės Gulago kūrimosi datos[2]

Iki 1930 m.

 • 1917.11 Įkurta Vyriausioji kalinimo vietų valdyba (rus. Главное Управление местами заключения, ГУМЗ, ГУМЗАК).
 • 1917.12.20 Rusijos vyriausybė priėmė dekretą dėl Visos Rusijos ypatingosios komisijos (sutr. ČK, rus. Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК) sudarymo; komisijai vadovauti paskirtas Vilniaus lenkas Feliksas Dzeržinskis.
 • 1918.04 vietoj Vyriausiosios kalinimo vietų valdybos Teisingumo narkomate[3] įkurtas Centrinis baudžiamasis skyrius (rus. Центральный карательный отдел, ЦКО); 1921.10 jis pavadintas Centriniu pataisos darbų skyriumi (rus. Центральный исправительно-трудовой отдел, ЦИТО).
 • 1918.08.08 L. Trockio potvarkiu įkuriami koncentracijos lageriai Murome, Arzamase ir Svijažske („tamsiesiems agitatoriams, sabotuotojams, parazitams, spekuliantams“).
 • 1918.09.05 Rusijos vyriausybė priėmė dekretą „Dėl raudonojo teroro“. Maskvoje įvykdyta pirmoji vieša masinė mirties bausmė.
 • 1918.09.06 Laikraštis „Krasnaja gazeta“ paskelbė pranešimą apie koncentracijos lagerių tinklo kūrimą. Prie Ypatingosios komisijos (ČK) įkurtas Raudonojo teroro skyrius (rus. Отдел красного террора).
 • 1918.09.12 Vidaus reikalų narkomas[4] G. Petrovskis išsiuntinėjo telegramas valsčių sovietams dėl masinio teroro akcijų organizavimo.
 • 1919.04.15 Rusijos valdžia priėmė nutarimą „Dėl priverčiamojo darbo lagerių“. Gubernijų ypatingosios komisijos (ČK) buvo įpareigotos organizuoti konclagerius ir jiems vadovauti.
 • 1919.05.17 Rusijos vyriausybė priėmė dekretą „Dėl priverčiamojo darbo lagerių“, įpareigojantį visų gubernijų centruose įsteigti po lagerį, talpinantį ne mažiau 300 žmonių. Vidaus reikalų narkomate (NKVD) sudarytas specialus skyrius bendram vadovavimui viesiems lageriams.
 • 1920.12 Įkurti konc. lageriai Archangelske, Cholmogoruose ir Pertominske.
 • 1921.11.28 Rusijos vyriausybė priėmė dekretą „Dėl kalinių darbo naudojimo RSFSR laisvės atėmimo vietose ir priverčiamojo darbo be laisvės atėmimo“.
 • 1921.12.12 Rusijos valdžia priėmė nutarimą „iškrauti“ lagerius – nebegalinčius dirbti kalinius ištremti į atokias Rusijos vietoves.
 • 1921.12.28 Priimtas nutarimas pertvarkyti Visos Rusijos ypatingąją komisiją (ČK) į Valstybinę politinę valdybą (GPU, rus. Государственное политическое управление, ГПУ) prie Rusijos vidaus reikalų narkomato (NKVD). GPU buvo sudaryta 1922.02.06 vyriausybės dekretu.
 • 1922.10.12 Vidaus reikalų narkomate vietoj Vyriausiosios priverčiamųjų darbų valdybos sukurta Vyriausioji kalinimo vietų valdyba (rus. Главное управление мест заключения, ГУМЗ).
 • 1922.10.16 GPU gavo teisę be teismo skirti ir vykdyti nuosprendžius, įskaitant sušaudymą.
 • 1923.07.10 Rusijos baudžiamasis kodeksas pakeistas taip, kad sąvokos „kontrrevoliucinis nusikaltimas“ ir „kenkimas“ apimtų ne tik veismų vykdymą, bet ir ketinimą juos vykdyti.
 • 1923.10.13 Rusijos vyriausybė nutarė uždaryti Šiaurinius lagerius (Cholmogorų ir Pertominsko), o jų pagrindu Solovkų vienuolyne įkurti Solovkų ypatingos paskirties priverčiamųjų darbų lagerį (rus. Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения, СЛОН).
 • 1923.11.02 Įkurta Vieningoji valstybinė politinė valdyba (OGPU, rus. Объединенное государственное политическое управление, ОГПУ); jai vadovauti paskirtas GPU vadas F. Dzeržinskis.
 • 1924.03.23 OGPU struktūroje įkurtas Ypatingasis pasitarimas (rus. Особое совещание, ОС, ОСО) uždaram „kontrrevoliucinių nusikaltimų“ bylų nagrinėjimui.
 • 1924.03.28 Patvirtinti Ypatingojo pasitarimo nuostatai – „Положение о правах Особого совещания ОГПУ в части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь“.
 • 1925.06 Politiniai kaliniai išskirti iš bendrojo konc. lagerio Solovkų salose ir patalpinti į atskirą Verchneuralsko politinį izoliatorių (rus. Верхнеуральский политизолятор).
 • 1926.12.19 Rusijos Liaudies ūkio taryba priėmė nutarimą išnaudoti kalinius miško paruošų darbuose.
 • 1927.02.25 SSRS vadovybė patvirtino „Valstybinių nusikaltimų (kontrrevoliucinių ir ypač SSRS pavojingų nusikaltimų prieš valdymo tvarką) nuostatus“, kad jie būtų įtraukti į „sąjunginių respublikų“ baudžiamuosius kodeksus. To pasėkoje 1927.06.06 RSFSR Baudžiamajame kodekse atsirado 58 straipsnis – „Dėl kontrrevoliucinių nusikaltimų“.
 • 1929.05.23 SSRS vadovybė (Politbiuras) nutarė „pradėti organizuoti koncentracijos lagerį prie Uchtos].
 • 1929.06.27 SSRS vadovybė (Politbiuras) priėmė nutarimą „Dėl kriminalinių[5] kalinių darbo naudojimo“ (apie OGPU lagerių tinklo plėtrą ir termino „koncentracijos lageris“ pakeitimo į „pataisos darbų lageris“ (rus. исправительно-трудовой лагерь, ИТЛ).
 • 1929.07.11 SSRS vyriausybė priėmė nutarimą sukurti OGPU lagerių tinklą.
 • 1930.02.03 SSRS valdžia įsakė steigti troikas kraštuose ir srityse.
 • 1930.04.07 SSRS vyriausybė patvirtino Pataisos darbų lagerių nuostatus (rus. Положение об исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ)).

Po 1930 m.

 • 1930.04.25 OGPU įsakymu įkurtas OGPU padalinys – Lagerių valdyba (rus. Управления лагерей, УЛАГ). 1931.02.15 ji gavo „vyriausiosios valdybos“ statusą (Gulag, rus. Главное управления лагерей, ГУЛАГ).
 • 1930.05.15 OGPU išsiuntinėjo cirkuliarą dėl įkalintų specialistų darbo naudojimo (vadinamųjų „šaraškių“ pradžia).
 • 1930.10.01 SSRS valdžia priėmė nutarimą „Dėl specialiųjų gyvenviečių“ (rus. Постановление «О специальных поселках»), t.y. dėl gyvenviečių, skirtų gyventi tremtiniams.
 • 1931.07.01 SSRS vyriausybė priėmė nutarimą visus „specialiuosius persikėlėlius“ (t.y. tremtinius) perduoti Gulagui.
 • 1932.04.01 OGPU įsakymu įkurtas Sevvostlagas; Kolymos lagerių pradžia.
 • 1933.04.24 Rusijos SFSR vyriausybės nutarimu įsakyta „specialiąsias gyvenvietes“ (rus. спецпосёлки) vadinti „darbo gyvenvietėmis“ (rus. трудпосёлки), o „specialiuosius persikėlėlius“ (rus. спецпереселенцы) – „darbo naujakuriais“ (rus. трудпоселенцы).
 • 1934.07.10 SSRS valdžia nutarė įsteigti Vidaus reikalų narkomatą (sutr. NKVD, rus. Народный комиссариат внутренних дел, НКВД) ir perduoti jam OGPU, pastarąjį pavadinant Vyriausiaja valstybės saugumo valdyba (rus. Главное управление государственной безопасности, ГУГБ). Kita vyriausiaja NKVD valdyba tapo nuo OGPU atskirtas Gulagas.
 • 1934.10.27 Gulagas perduotas iš Teisingumo narkomato į NKVD pavaldumą; oficialus jo pavadinimas pakeistas į „Vyriausioji lagerių, darbo gyvenviečių ir kalinimo vietų valdyba“ (rus. Главное управление лагерей, трудпоселений и мест заключения НКВД, santrumpa „Gulag“ nepasikeitė).
 • 1934.11.05 CVK[6] ir LKT[7] nutarimu „Dėl SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo“ šis gavo teisę tremti ir įkalinti žmones be jokio teismo iki 5 metų laikui.
 • 1934.12.01 Pakeistas baudžiamojo proceso kodeksas – panaikinta teisė apskųsti nuosprendžius ir teikti malonės prašymus, mirties nuosprendžius įsakyta vykdyti nedelsiant.
 • 1935.04.07 Leista teisti vyresnius nei 12 metų vaikus, taikant jiems visas bausmes (įsk. mirties bausmę).
 • 1935.05.27 Vidaus reikalų narkomas pasirašė įsakymą teritoriniuose NKVD padaliniuose sudaryti troikas, suteikiant joms visas Ypatingojo pasitarimo teises (žr. 1934.11.05).
 • 1935.05.31 Vidaus reikalų narkomate sukurti Darbo kolonijų skyrius ir Nepilnamečių darbo kolonijų skyrius.
 • 1936.11.28 NKVD įsakymu NKVD Vyriausiosios valstybės saugumo valdyboje įsteigtas Kalėjimų skyrius (rus. Тюремный отдел ГУГБ НКВД).
 • 1936.12.25 Slaptu CVK ir LKT nutarimu OGPU pavesta vadovauti milicijai ir kriminalinei paieškai.
 • 1937.06.28 Vakarų Sibiro krašto NKVD valdyboje sukurta troika, pirmoji Rusijoje (SSRS) gavusi teisę skirti mirties bausmes.
 • 1937.07.05 VKP(b) Politbiuro nutarimu „Dėl nuteistų tėvynės išdavikų žmonų“ (rus. О женах осужденных изменников родины) įsakyta „liaudies priešų“ žmonas uždarinėti į lagerius iki 8 metų laikui, o vaikus – į vaikų namus ir uždarus internatus.
 • 1937.08.15 Pasirašytas NKVD įsakymas „Dėl Tėvynės išdavikų žmonų ir vaikų represavimo operacijos“ (rus. Об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины).
 • 1937.08.16 Organizuoti nauji Gulago miško lageriai – Ivdelio, Kargopolio, Kulojaus, Lokčimo, Taišeto, Tomsko-Asino ir Ust-Vymės lageriai.
 • 1937.10.02 SSRS įvesta 25 metų įkalinimo bausmė (iki tol maksimali įkalinimo bausmė buvo 10 metų, po jos sekė mirties bausmė).
 • 1937.12.17 NKVD direktyva įsakyta visus kalinių pabėgimus nagrinėti troikoms ir bausti mirtimi.
 • 1938.01.21 NKVD VVSV cirkuliaru kalėjimams uždrausta teikti žinias apie kalinių buvimo vietas, susirašinėti ar kalbėtis su kalinių artimaisiais, leisti kaliniams susirašinėti, gauti siuntinius, matytis su artimaisiais.
 • 1938.02.05 Organizuota antroji Gulago miško lagerių eilė – Viatkos, Krasnojarsko, Onegos, Šiaurės Uralo, Unžos ir Usolės lageriai.
 • 1938.03.04 LKT nutarimu Vyriausioji tolimosios šiaurės statybos valdyba (Dalstroj) gavo vyriausiosios NKVD valdybos statusą.
 • 1938.05.10 Uchtos-Pečioros PDL padalintas į 4 atskirus lagerius – Uchtos-Ižmos, Vorkutos-Pečioros, Ust-Vymės ir Šiaurės geležinkelio lagerius.
 • 1938.05.11 NKVD išleido įsakymą „Dėl pažymų apie suimtųjų ir nuteistųjų buvimo vietą išdavimo“, kuriame buvo įsakyta sušaudytų asmenų artimiesiems oficialiai pranešinėti, esą jų ieškomi asmenys yra „nuteisti dešimčiai metų be teisės susirašinėti“.
 • 1938.05.11 NKVD išleido įsakymą kurti „milicijos troikas“, turinčias teisę be teismo skirti „socialiai pavojingiems elementams“ 3-5 metus kalėjimo arba lagerio.
 • 1938.09.29 NKVD struktūroje įkurta Vyriausioji kalėjimų valdyba, perėmusi savo žinion visus SSRS kalėjimus.
 • 1938.11.17 Vyriausioji SSRS valdžia (VKP(b) CK ir Vyriausybė) išleido nutarimą „Dėl areštų, prokuroro priežiūros ir tyrimo tvarkos“, kuriuo panaikino „troikas“ ir leido vykdyti „masines suėmimų ir trėmimų operacijas“ tik teismo arba prokuratūros leidimu.
 • 1938.11.25 Nuo vadovavimo NKVD nušalintas N. Ježovas, į jo vietą paskirtas L. Berija.
 • 1938.12.22 NKVD išleido direktyvą laikyti negaliojančiais visus nuosprendžius, kuriuos paskelbė ne teismo organai („troikos“ ir kt.), jeigu jie nebuvo įvykdyti arba paskelbti represuotiesiems iki 1938.11.17.
 • 1939.01.10 J. Stalinas išsiuntė telegramas visų regionų VKP(b) ir NKVD vadovams su leidimu ir toliau naudoti kankinimus („…метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь […] как совершенно правильный и целесообразный метод.“).
 • 1939.03.09 Įkurta Gulago Miškų pramonės valdyba.
 • 1939.06.01 NKVD išleido įsakymą „Dėl administracinės tremties ir ištrėmimo“ (rus. Об административной ссылке и высылке).
 • 1939.06.15 SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas išleido slaptą įsaką „Dėl SSRS NKVD lagerių“ (rus. О лагерях НКВД СССР).
 • 1940.01.04 NKVD struktūroje įkurta Vyriausioji geležinkelių statybos lagerių valdyba (rus. Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС)).
 • 1941.02.03 Iš NKVD į atskirą narkomatą išskirtas Valstybės saugumo narkomatas (rus. Наркомат государственной безопасности (НКГБ)), jam vadovauti paskirtas V. Merkulovas. Po kelių mėnesių prasidėjus Vokietijos–Rusijos karui, 1941.07 jis buvo vėl prijungtas prie NKVD.
 • 1941.02.26 Gulago struktūroje įkurtos Miško pramonės lagerių valdyba (rus. Управление лагерей лесной промышленности (УЛЛП)) ir Vyriausioji kalnų metalurgijos įmonių lagerių valdyba (rus. Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП)).
 • 1941.03.12 Įkurtas Užpoliarės PDL (Zapoliarlag, rus. Заполярный ИТЛ (Заполярлаг)), kurio tikslas buvo tiekti kalinius geležinkelio tiesimui nuo Vorkutos iki Arkties vandenyno pakrantės.
 • 1941.03.24 NKVD struktūroje įkurta Vyriausioji aerodromų statybos valdyba (rus. Главное управление аэродромного строительства).
 • 1941.07.20 SSRS AT Prezidiumo įsaku į NKVD sudėtį vėl įjungtas Valstybės saugumo narkomatas (rus. Наркомат государственной безопасности (НКГБ), jis buvo padarytas savistoviu narkomatu 1941.02.03).
 • 1941.08.28 Prie NKVD įkurtas Specialiųjų perkėlimų skyrius (rus. Отдел спецпереселений НКВД СССР) trėmimams vykdyti ir tremtinių gyvenvietėms prižiūrėti.
 • 1941.11.17 Iš Vorkutos PDL (rus. Воркутинский ИТЛ) į atskirą lagerį išskirtas Intos PDL (rus. Интинский ИТЛ).
 • 1941.12.28 Vidaus reikalų narkomas L. Berija pasirašė įsakymą „Dėl specialių lagerių buvusiems Raudonosios armijos kariams, buvusiems priešo nelaisvėje ir užnugaryje, įkūrimo“ (rus. О создании специальных лагерей для бывших военнослужащих Красной армии, находившихся в плену и в окружении противника). Atšauktas 1955.
 • 1942.01.24–02.28 Vorkutlago lagpunkto „Lesoreid“ (rus. Лесорейд) kalinių sukilimas.
 • 1942.01.25 NKVD sistemoje įsteigta Geležinkelio Saratovas–Stalingradas statybos valdyba. Iš BAM (Baikalo–Amūro geležinkelio) į ją permesta visa geležinkelių nuosavybė ir dešimtys tūkstančių kalinių.
 • 1942.01.27 Įsteigtas Tagilo PDL.
 • 1942.03.10 NKVD išleido slaptą direktyvą „Dėl NKVD PDL ir PDK kalinių miego trukmės“, kurioje konstatuota, kad kaliniai lageriuose faktiškai turi laiko miegui 4–5 valandas per parą.
 • 1943.04.14 SSRS AT Prezidiumo įsaku nuo NKVD vėl atskirtas Valstybės saugumo narkomatas (rus. Наркомат государственной безопасности (НКГБ)).
 • 1943.04.18 SSRS Gynybos narkomato sudėtyje įkurta Vyriausioji kontržvalgybos valdyba „Smerš“ (rus. Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР), jos viršininku paskirtas V. Abakumovas.
 • 1943.04.19 SSRS AT Prezidiumo įsakas dėl bausmių šnipams, išdavikams ir kt. (rus. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников); po šio įsako lageriuose imta steigti katorginius „atskiruosius lagpunktus“ (rus. отдельный лагерный пункт(ОЛП), отдельный лагпункт) kaliniams, gavusiems nuo 15 iki 20 metų katorgos darbų bausmes.
 • 1943.05.15 SSRS Vidaus reikalų narkomato (NKVD) sudėtyje įkurtas Kontržvalgybos skyrius „Smerš“ (rus. Отдел контрразведки «Смерш» НКВД СССР), jos viršininku paskirtas S. Juchimovičius.
 • 1944.08.28 SSRS NKVD įsakymu Gulago specialiųjų lagerių skyrius pertvarkytas į NKVD specialiųjų lagerių skyrių ir imta steigti jam pavaldžius filtracinius lagerius, skirtus priešų nelaisvėje pabuvojusiems Raudonosios Armijos kariams.
 • 1944.12.30 SSRS AT Prezidiumo įsaku pradėta steigti specialius lagerinius „teismus“ lageriuose įvykdytų nusikaltimų byloms nagrinėti.


Žemėlapiai

Papildoma informacija 1. Kai kurie lageriai, formaliai priklausę Gulagui, buvo operatyviai pavaldūs kitoms žinyboms (pavyzdžiui, „Sevvostlagas“, buvęs operatyviai pavaldus „Dalstrojui“).
 2. Хроника событий советского периода, которые будут отражены в Виртуальном музее Гулага. www.gulagmuseum.org
 3. Narkomatas – ministerijos atitikmuo bolševikinėje Rusijoje.
 4. Narkomas – narkomato vadovas (ministras).
 5. „Kriminaliniais“ čia buvo vadinami visi kaliniai, įskaitant politinius; Rusijos valdžia oficialiai nepripažino politinių kalinių statuso.
 6. Centrinis Vykdomasis Komitetas (rus. Центральный исполнительный комитет, ЦИК)
 7. Liaudies Komisarų Taryba (rus. Совет народных комиссаров, Совнарком, СНК), t.y. vyriausybė.